Faqja fillestare
 

ORGANIZIMI I PUNËS NE SPITAL

12345.jpg

Spitali Rajonal është i vetmi Spital i përgjithshëm i nivelit sekondar në  Prizren dhe është i vendosur ne pjesën jugore të qytetit , në rrugën Shehë Emini , pa numër.Filloi punën në vitin 1930 dhe ka një traditë të pandërprerë deri me tani.Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759 punëtor dhe i shërben një popullate me një numër të përafërt prej
500.000 banorëve që i mbulon gjashtë  komunat: Dragash, Rahovec, Malishev, Suharek, Mamushë dhe Prizren.Spitali përbëhet prej 5 departamenteve mjekësore dhe një jomjekësorë të cilët ne veh’te kanë 26 reparte dhe shërbime të ndryshme mjekësore.
Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m² ku janë të vendosur repartet dhe shërbimet mjekësore dhe prej 2 objekteve përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse/lavatorja dhe ngrohtorja.

ORGANIZIMI I PUNËS
Organizimi i punes ne spitalin e Prizrenit eshte i bazuar ne ORGANOGRAMIN e aprovuar nga ana e Ministrise se Shendetesise se Kosoves duke u orgainzuar ne 6 Departamente Mjekesore dhe 3 te tjera jo mjekesore. Ne krye te spitalit eshte e vendosur Struktura udheheqese e spitalit :


• Drejtori Egzekutiv        -  Dr. Sci. Afrim Avdaj - dr.med. Kirurg-Endoskopist     

  Drejtori Mjekesor         - Dr.Lumnije Hoxha - oftamologe

• Drejtorti Operatives     - u.d. Melinda Çollaku - Ma.Sc.Juridikut

• Drejtori Infermieris      - Bsc. Anestez. Shyqri Hasani

• Përf. i Këshillit Profes.  - u.d. Dr. Sadri Beqiri


Departamentet

  • Departamenti i Sëmundjeve të Brendshme
  • Departamenti i Diagnostikës
  • Departamenti i Degëve Kirurgjike
  • Departamenti për Nëna dhe Fëmijëve
  • Departamenti i Anestezionit me Mjeksi  Emergjente
  • Dep. Administrates dhe shërbimeve të përbashkëta